یکشنبه ۰۲ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۵۳:۱۱
ریکال آمپول دگزامتازون شرکت کاسپین
ریکال آمپول دگزامتازون شرکت کاسپین

با احترام، با توجه به گزارشات دریافتی به شماره ۶۵۸
/ ۷۸۱۱۷ و ۶۵۸ / ۷۹۱۳۳ مبنی بر وجود ذرات خارجی سیاه رنگ داخل پوکه آمپول دگزامتازون ۸ میلی گرم /۲ میلی لیتر(دکزاد یک) ساخت آن شرکت به شماره سری ساخت ۸۷۷ و تاریخ انقضای ۲۰۲۰ / ۲ ، مقرر فرمایید بلافاصله نسبت به جمع آوری فراورده فوق از سری ساخت مذکور اقدام نموده و نتیجه ابتدایی و نهایی ریکال به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ نامه به همراه علت ایجاد مشکل به این اداره کل اعلام گردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها