دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۰۲:۴۳
در خصوص موارد تفویض اختیار
در خصوص موارد تفویض اختیار

احتراما به پیوست یک برگ گزارش عملکرد این انجمن در خصوص موارد تفویض اختیار دانشگاه به انجمن در مهر ماه سال جاری جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی تقدیم می گردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها