چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۴۱:۳۷
مكاتبه انجمن داروسازان شعبه بابل

به استحضار می رساند انجمن داروسازان شعبه بابل به دلیل فضای کوچک مکان فعلی و همینطور تفویض اختیار بعضی از کارها که دانشگاه به انجمن محول کرده ، نیاز به یک مکان بزرگتر دارد. لذا این مسئله در هیئت مدیره انجمن مطرح و مصوب گردید که یک مکان بزرگتر خریداری گردد و طی جلسات متعدد هیئت مدیره شکل اجرا این کار در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد با فروش مکان فعلی و تامین کسری بودجه از کلیه همکاران محترم در سطح شهرستان بابل بر حسب توان ، ساختمان جدید خریداری گردد . سوالی که نیاز به استعلام از آن انجمن محترم دارد، این است که چند نفر از همکاران عنوان کردند که هیئت مدیره انجمن بابل اختیارات فروش مکان فعلی و خرید مکان جدید را طبق اساسنامه ندارد و این مورد در اساسنامه ذکر نشده است. لذا خواشمند است بطور واضح و شفاف در این خصوص ، انجمن بابل را ارشاد فرمایید .

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها