یکشنبه ۰۲ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۵۵:۲۷
در خصوص تفاهم نامه ارائه خدمات الکترونیک با شرکت چارگون و ارسال مکاتبات از طریق سامانه اتوماسیون اداری
در خصوص تفاهم نامه ارائه خدمات الکترونیک با شرکت چارگون و ارسال مکاتبات از طریق سامانه اتوماسیون اداری

احتراما" عطف به نامه شماره ۶۵۵
/ ۸۷۵۰۶ مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۹ / ۲۵ ریاست محترم سازمان مبنی بر تفاهم نامه ارائه خدمات الکترونیک با شرکت چارگون و ارائه مکاتبات از طریق سامانه اتوماسیون اداری به استحضار می رساند از تاریخ ۱۳۹۷
/ ۱۱ /
۰۱ کلیه مکاتبات اداری از طریق سامانه اتوماسیون چارگون صورت می پذیرد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها