چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ۱۳:۴۶:۱۲
مكاتبه مديركل محترم امور دارو و مواد تحت كنترل با كليه شركتهاي توليد كننده-وارد كننده
دستور العمل بررسي پروتكل مطالعات كارآزمايي باليني و هم ارزي زيستي از نظر ملاحظات اخلاقي

مديرعامل محترم كليه شركتهاي توليد كننده -وارد كننده دارو

موضوع :دستورالعمل بررسي پروتكل مطالعات كارآزمايي باليني و هم زيستي از نظر ملاحظات اخلاقي

سلام عليكم

با احترام ، با توجه به سوالات  و موارد ابهام مطرح شده از سوي برخي از شركت هاي دارويي در خصوص نحوه اخذ تائيديه كميته هاي اخلاق در مورد مطالعات باليني و مطالعات هم ارزي زيستي ، به پيوست نامه شماره 700/1690 مورخ 94/4/29 معاون محترم تحقيقات و فناوري وزارت متبوع به انضمام دستورالعمل مربوطه با عنوان "دستور العمل بررسي پروتكل مطالعات باليني و مطالعات هم ارزي زيستي (بيواكي والانس )بر روي داروهاي متقاضي ثبت/تمديد پروانه از سازمان غذا و دارو جهت اطلاع و بهره برداري ارسال ميگردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها