چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۴۹:۵۴
مكاتبه انجمن داروسازان شعبه استان البرز با در خصوص تعرفه حق فني داروسازان

احتراما عطف به نامه شماره ۲۲۵۲۷۵۳ مورخ 97/1/5بدینوسیله نقطه نظرات این انجمن در خصوص تعرفه حق فنی داروسازان جهت استحضار تقدیم می گردد. 1- مسئولیت داروسازان با توجه به تحصیلات و مقتضیات حرفه پزشکی و ضرورت پاسخگوئی به مراجع مختلف
نظارتی در قبال ارائه خدمات سلامت محور در داروخانه ها و با توجه به تفاوت ماهوی مسئولیت داروسازان در داروخانه ها با سایر عرضه کنندگان خدمات در سایر مراکز فروش شامل خواندن نسخه ، تهیه و آماده سازی داروهای مرقوم شده در نسخه ، نوشتن دستور مصرف صحیح و توضیح و تفهیم آن به بیماران ، تشخیص ارتباط دارو با نوع بیماری و پاسخگونی به سوالات بیماران به گونه ائیکه موجب مخدوش نمودن نگرش بیمار به درمان نگردد ، تشخیص تداخلات احتمالی موجود در نسخه و انجام هماهنگی های لازم با پزشک مربوطه ، توضیح
عوارض احتمالی دارو به بیمار و سایر موارد مرتبط نیازمند توجه جدی تر به وظایف خطیر داروسازان می باشد . ٢- توجه به مطالعات به عمل آمده در خصوص نحوه اخذ و نیز مارژین سود دارو در سایر کشورها ، بیانگر تفاوت
فاحش در نحوه عملکرد در کشور ما می باشد. ۳-سابقه تاریخی وضع حق فنی به منظور ارتقاء کیفی سطح خدمات ارائه شده در داروخانه ها و مقارن با کاهش مارژین سود دارو بوده که در شرایط فعلی و کاهش شدید مارژین سود ، هر گونه کاهش و یا لغو احتمالی تعرفه حق فنی موجب دلسردی مضاعف داروسازان در ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت خدمات ارائه شده خواهد گردید . ۴- اقتصاد ضعیف و شکننده داروخانه در حال حاضر در بسیاری از داروخانه ها منجر به ورشکستگی پنهان گردیده
که عدم افزایش و یا محرومیت داروخانه از گرفتن حق فنی می تواند تیر خلاصی بر اقتصاد نحیف داروخانه و چرخه توزیع دارو وارد سازد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها